Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

ProDine Oy 
Nallikarinranta 15 
90510 Oulu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

ProDine Oy
Janne Gehör 
90510 Oulu 
044 515 1712
janne.gehor@ravintolanallikari.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

ProDine Oy
Katja Pasanen
Nallikarinranta 15 
90510 Oulu 
044 515 1711 
katja.pasanen@ravintolanallikari.fi

2. Rekisteröidyt

Ravintola Nallikarin, Nallikari Bakeryn ja Bistoria Iso-Syötteen asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin.

 • Henkilötietoja käsitellään kokoustilavaraajien suostumuksella, asiakassuhteen syntyessä.

 • Tiedottaminen Ravintola Nallikarin ja Nallikari Bakeryn palveluista.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

Asiakassuhteen hoitaminen

Palveluistamme tiedottaminen

Yhteistyökumppanuus ja molemminpuolinen asiakassuhde.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteystiedot

 • nimi

 • osoite

 • sähköposti

 • puhelinnumero


 Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen myynti@ravintolanallikari.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 

Katja Pasanen
Nallikarinranta 15
90510 Oulu
044 515 1711
katja.pasanen@ravintolanallikari.fi


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.

 • Asiakkaalta itseltään hänen pyytäessä tarjousta palveluistamme sähköpostin kautta.

 • Uutiskirjeen jakelulista koostetaan uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteista, bacon-pöytävarausjärjestelmästä asiakkaiden itsesyöttämien tietojen perusteella, sekä Jamix-caterin tilausjärjestelmän kautta saaduista yhteystiedoista.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin ProDine Oy:n ulkopuolelle. 

Luovumme laskutustietoja Talenom Oyj:lle, jotka käsittelevät meidän laskutusjärjestelmää varten. 
Talenom Oyj on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Talenom Oyj

 • Jamix Oy

 • Kassamangneetti Oy/Bacon

 • Intrum Oy

Varmistamme että sopimuksissanne palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta, eikä tietoja enää ole jakelulistalla.

 • Tarjouskirjeissä ja vahvistuksissa on osoitetieto, mihin rekisteröity voi ilmoittaa poistuvansa jakelulistoilta ja rekistereistä.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tietosuojavaltuutettu ja vuoropäälliköt käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 1. Tilitoimisto:                                                  Talenom Oyj

 2. IT-Tuki:                                                           Tommi Ranta

 3. Tilavaraus-/asiakashallintajärjestelmä:   Jamix Oy                                     

 4. Pöytävarausjärjestelmä:                              Kassamagneetti/Bacon           

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.